วัดโพธิ์ระหัต จ.ลพบุรี
๘๕ หมู่ ๓ ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

วัดโพธิ์ระหัต ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๙๓ เป็นวัดรามัญที่เก่าแก่ที่สุดในชุมชนรามัญบ้านบางขันหมาก มีเจดีย์รูปทรงโบราณ พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย หล่อด้วยสำริด สร้างราว พ.ศ.๒๓๐๐ หอฉัน และซุ้มประตูขี้นกุฏิทิศเหนือ และทิศตะวันออกเป็นแบบศิลปรามัญ นอกจากนี้ยังมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่อายุประมาณ ๒๐๐ กว่าปี ลายฉลุฝาผนังกุฎิชั้นบนของเจ้าอาวาส และสมุดข่อยซึ่งมีภาพจำหลักโบราณ


facebook วัดโพธิ์ระหัต จ.ลพบุรี

 
 

วัดโพธิ์ระหัต ได้รับอนุญาติให้ตั้งวัด เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๙๓  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒  กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฺฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดมกุฏกษัตริยาราม ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เป็นประธานในการประกอบพิธีผูกพัทธสีมา

 

วัดโพธิ์ระหัต มีที่ดินที่ตั้งวัด ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๖๐ วา มีที่ธรณีสงฆ์ ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๙๖๐๒๒๑๒๓๔๘  สังกัดคณะธรรมยุติกนิกาย โบราณสถานของวัด มีอุโบสถ เจดีย์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน กุฏิ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนประชาบาล

อาณาเขตวัดโพธิ์ระหัต

ทิศเหนือติดกับ แม่น้ำลพบุรี 
ทศใต้ติดกับ อนามัยตำบลบางขันหมาก
ทิศตะวันออกติดกับ ถนนและชุมชน
ทิศตะวันตกติดกับ โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต
 

 

ศิลปกรรมของชาวรามัญบ้านบางขันหมาก

ศิลปกรรมของชาวรามัญบ้านบางขันหมากที่เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะของชาวรามัญพื้นถิ่นบ้านบางขันหมากไว้มากที่สุดก็คือ วัด เพราะชาวรามัญเป็นผู้ที่ยึดมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ชาวรามัญได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดอุทิศถวายแด่พระศาสนา วัดจึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของชาวรามัญบ้านบางขันหมากแห่งนี้...


 

แผนที่และการเดินทาง